Általános szerződési feltételek

 

Ogólne warunki umowy

Reguły ogólne

"Ogólne Warunki Biznesowe" "Általános Üzleti Feltételek” (dalej ÁSZF) regulują zasady korzystania z usług świadczonych przez eksploatatora noclegu (Servita Udvarház Apartman).

Odrębne warunki nie stanowią części niniejszego ÁSZF, natomiast nie wyklucza się możliwości zawarcia umów z pośrednikami turystycznymi czy innymi organizatorami programów na różnych, odpowiadających danym branżom warunkach.

Dane usługodawcy:

Nazwa: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (Egerska Spółka Zarządzająca Majątkiem i Usługami Grzewczymi S.A.).

Adres:  3300 Eger, ul. Zalár J. 1-3.

Adres korespondencyjny: 3301 Eger Skr. poczt. 98

Telefon:  +36/511-788

Fax:       +36/516-017

E-mail: evatzrt@evatzrt.hu

WEB:   www.evatzrt.hu

           www.servitaudvarhaz.hu

  Umawiające się Strony

Z usług świadczonych przez usługodawcę korzystają goście. W wypadku, gdy zlecenie dot. usług bezpośrednio zamawia gość, wtenczas stroną umawiającą się jest gość. Usługodawca i gość w wypadku spełnienia warunków umowy stają się umawiającymi się stronami (dalej: Strony).

 W wypadku, gdy zlecenie dotyczące usług na życzenie gościa realizuje trzecia osoba (dalej: Pośrednik), wtenczas Usługodawca nie ma obowiązku zbadać poprawności reprezentowania gościa przez tę trzecią osobę i pośrednik wraz z gościem razem występują wobec usługodawcy.

 Sposób i warunki korzystania z usług

Gość na portalu internetowym usługodawcy (http://www.servitaudvarhaz.hu) wybiera dogodne dla siebie wolne terminy.

 Gość wybierając między wolnymi terminami na stronie internetowej niekoniecznie będzie miał wolny dostęp do wybranego terminu. Wolny i faktyczny dostęp do wybranego terminu staje się rzeczywisty po otrzymaniu potwierdzenia e-mailem i otrzymaniu dalszych informacji dot. rezerwacji.

 O ile wybrane przez gościa terminy są już zajęte, wtenczas usługodawca zamiast potwierdzenia w ramach informowania zaproponuje gościowi inne dostępne terminy.

 O ile wybrany termin przez gościa jest wolny, wtenczas usługodawca poinformuje gościa, iż rezerwacja staje się ostateczna w chwili wpłacenia na konto - podane przez usługodawcę - przedpłaty w wysokości 20%, ale co najmniej 10.000.- Ft kosztów noclegu, pod warunkiem zaksięgowania przez bank w ciągu 3 dni roboczych na w/w koncie usługodawcy.

W wypadku, gdy przedpłata nie zostaje zaksięgowana w ciągu 3 dni roboczych na koncie usługodawcy, wtenczas wygaśnie zobowiązanie ofertowe usługodawcy i wygaśnie rezerwacja miejsca.

O skuteczności ostatecznej rezerwacji usługodawca powiadomi gościa e-mailem, tym potwierdzeniem powstaje między Stronami pisemna umowa. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umowy stanowią integralną część umowy.

Umowa dotycząca korzystania z usług noclegowych zostaje zawarta na czas określony.

W wypadku zwolnienia przez gościa pokoju przed wygaśnięciem terminu określonego w umowie, usługodawcy przysługuje prawo żądania pełnej równowartości usługi zawartej w umowie. Zwolniony przed terminem pokój może być znowu sprzedany przez usługodawcę.

Warunkiem korzystania z usług noclegowych jest udokumentowanie tożsamości osobistej gościa przed zajęciem pokoju. Nikt nie ma prawa przebywać bez zameldowania w miejscu noclegu.

Do zmiany lub uzupełnienia przez Strony umowy konieczne są ustalenia na piśmie.

 

Początek i koniec korzystania z usług noclegu (check-in, check-out)

Gość ma prawo zająć pokój w dniu określonym w umowie od godziny 14.00.

Gość powinien zwolnić pokój w dniu określonym w umowie do godziny 10.00.

Zameldowanie przed terminem i wymeldowanie po terminie jest możliwe na podstawie odrębnego porozumienia Stron.

Ceny

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonej ceny bez wstępnego poinformowania. O ile gość zarezerwował nocleg i rezerwacja stała się skuteczna (w ciągu 3 dni roboczych przedpłata została przekazana na konto usługodawcy), wtenczas usługodawcy już nie przysługuje prawo dokonania zmiany ceny. Aktualny cennik usługodawcy jest widoczny na stronie internetowej Servita Udvarház Apartman (http://www.servitaudvarház.hu ).

Opublikowane ceny zawierają VAT określony w ustawie, natomiast ceny nie zawierają lokalnego podatku turystycznego (który należy uiścić na miejscu). Usługodawcy przysługuje prawo przełożenia obciążenia na drugą Stronę w wypadku zmian w przepisach prawa (VAT, Kurtaksa) pod warunkiem wstępnego powiadomienia.

 Warunki rezygnacji

Warunki rezygnacji są następujące:

 Odstąpienie od potwierdzonej rezerwacji 30 dni przed terminem jest bezpłatne.

 Odstąpienie od rezerwacji 15 dni przed przyjazdem obciążone jest kwotą równą 100% przedpłaty; a w okresie krótszym, niż 15 dni usługodawca ma prawo żądać 100% pełnej ceny.

Sposób płatności

Zapłacenie zleconych i wykorzystanych usług może być realizowane na miejscu gotówką, kartami bankowymi akceptowanymi przez usługodawcę, przelewem oraz przy pomocy karty SZÉP.

 W wypadku przelewu równowartość zamówionych usług gość przekaże na konto podane przez usługodawcę w takim terminie, aby kwota została zaksięgowana na podanym koncie do dnia planowanego przyjazdu lub fakt dokonania przelewu gość poświadcza nieodwołalną deklaracją wydaną przez bank gościa. 

 

Typy kart bankowych akceptowanych w miejscu noclegu:

VISA

MASTER-CARD

OTP Széchenyi Pihenő Kártya

MKB Széchenyi Pihenő Kártya

K&H Szépkártya

 Faktury

Akceptując Ogólne Warunki Umowy gość przyjmuje do wiadomości, że usługodawca wystawi fakturę o każdej kwocie ceny usługi i innego tytułu prawnego należnego usługodawcy. Fakturę zawierającą przedpłatę wysyłamy pocztą.

Wystawiając fakturę o wpłaconych/należnych kwotach usługodawca jako podstawę uwzględnia podaną cenę przy rezerwacji online lub/oraz przy rezerwacji e-mailem lub telefaksem lub telefonem uwzględnia dane podane przez osobę zlecającą zamówienie. Podane przy rezerwacji dane (nazwisko, adres, według potrzeby numer NIP) będą występowały w rubryce "Klient"" na fakturze. Zmiana danych zawartych na fakturze może być możliwa do momentu zaksięgowania przedpłaty, po tym fakcie gość już nie może żądać zmiany w danych.

Końcową fakturę usługodawca wystawi zgodnie z danymi podanymi przez gościa, którą przekaże przed wyjazdem gościa lub w wypadku życzenia dostarcza pocztą na podany adres.

 Inne zobowiązania gościa

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o ochronie niepalących nr XLII z 1999 roku dom Servita Udvarház Apartman jest obiektem dla niepalących. W zamkniętych pomieszczeniach Servita Udvarház Apartman obowiązuje zakaz palenia (także w pokojach).

 Dom Servita Udvarház Apartman nie przyjmuje zwierząt domowych.

 Właściwość sądu

Strony w celu rozstrzygnięcia sporów związanych z umową przyjmują właściwość powiatowego sądu w Egerze (wojewódzkiego sądu w Egerze).